DON’T THINK JUST SHOOT

Mình đã quyết định sẽ làm một cái photo blog.   Mình đã có thêm quyết tâm và ý chí để cái blog này không đi vào lối mòn của xanga của mình. Dĩ nhiên là khi nào buồn buồn mình sẽ viết bậy bạ cái gì đó chơi cho vui, nhưng mục tiêu chính…